Kontakt képzés pedagógusoknak (1-2. osztály)


Képzés ismertető


AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS - VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY AZ ISKOLÁKBAN!


A történelem egyik legősibb játéka – A jövő oktatási eszköze

A Polgár Judit Sakk Alapítvány 30 órás akkreditált képzést fejlesztett ki a NATban 2013 áprilisától választható Képességfejlesztő Sakk általános iskolai tantárgyban alkalmazandó Sakkpalota módszer elemeinek megismertetésére.

A továbbképzés óraszáma: 30 óra
A képzés díja: 70.000 Ft

Alapítási engedély nyilvántartási száma: 575/143/2017
Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/003438


Átutalással a következő bankszámlaszámra:
JPF World Kft.
OTP Bank
11707110 - 20004006 - 00000000
Kérjük, a közlemény rovatba írják be, hogy „Sakkpalota képzés 1-2. + Saját név”
Ha a befizetésnek más módját szeretné választani, kérjük jelezze a következő elérhetőségen:
e-mail: sakkpalota@polgarjudit.hu


A jelentkezés módja: Az online regisztrációs felületen.


Nagyon fontos, hogy a regisztráláskor használt adatok megegyezzenek a személyi igazolvány adataival!

Az akkreditált program részvételi díja a pedagógus-továbbképzésre fordítható keretből elszámolható, valamint időtartama a 120 órás kötelező képzésbe 30 órában beszámítható. Erről tanúsítvány kerül kiállításra.

A továbbképzés célcsoportja:

Általános iskolai tanító, gyógypedagógus, konduktor, logopédus, kollégiumi nevelő, pszichológus, szociálpedagógus, szakoktató, gyakorlati oktató, fejlesztő pedagógus.

A továbbképzésen való részvétel feltétele: Egyetemi vagy főiskolai végzettség szükséges.
A képzésbe bevonható résztvevők száma: (min.- max.) 10 – 30 fő


A továbbképzés célja:

A továbbképzés legfőbb célja, hogy megismertesse a tanítókat, tanárokat

 • a sakk, mint oktatási-, tehetségfejlesztő eszköz nyújtotta lehetőségekkel,
 • a sakkozás szabályaival, alapelveivel, a sakkstratégia és sakktaktika alapjaival,
 • a sakkozás személyiségformáló hatásával, a sakkoktatás során fejleszthető képességekkel,
 • a sakk eszköz-, és szabályrendszerének felhasználási lehetőségeivel az általános tantárgyak oktatásának kiegészítéseként,
 • valamint azzal, hogy hogyan segíti a sakk a tanítási-tanulási folyamat minél hatékonyabbá tételét, a logikai- elemző gondolkodás kialakulását, az önálló döntéshozatalt, az adatfeldolgozást, a kreativitást és a memória fejlesztést.

A Polgár Judit Sakk Alapítvány egy egyedülálló, új módszertani programot dolgozott ki az általános képességfejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére, a digitális korban fellépő gondolkodásfejlődési hiányosságok pótlására. A Nemzeti Alaptantervben, az általános iskolák alsó tagozatában, 2013-tól válaszható tantárgyként szereplő új tárgy a sakk alapszabályait és eszközrendszerét használva épül be a normál tanterv alaptantárgyaiba, előmozdítva ezzel azok készségszintű elsajátítását.
A Sakk, mint oktatási eszköz kerettanterve a megújult nevelésközpontú iskola, s ezen belül egy kompetencia alapú nevelési-oktatási folyamat része, amely biztosítja a sakkozás intézményesen szervezett tanítását-tanulását. A Sakk, mint oktatási eszköz projekt bevezetésének elsődleges célja a személyiségfejlesztés, a tehetséggondozás, a kritikai gondolkodás fejlesztése intézményi keretek között, heti rendszerességgel, tanítási idő keretében. A képzés segítségével a pedagógusok külön tárgyként vagy oktatási eszközként is alkalmazni tudják a tehetségfejlesztő sakk kínálta lehetőségeket. Korunk, a digitális társadalom olyan mértékű ingertömeg-, adatfeldolgozást tesz szükségessé az emberek számára, hogy bizonyos ezzel kapcsolatos, rendszerezési képességek, kompetenciák elsajátítása létszükségletté vált. Ezen képességek megléte az ismeretszerzés mellett a sikeres tanítási-tanulási folyamatban is elengedhetetlen. A sakk a maga szimbólumrendszerével, a vizuális információk alapján, a digitális térhez hasonlóan korlátozott kódokból történő tájékozódásra, információszerzésre épülő rendszerével, párhuzamos gondolati síkon, a problémák több nézőpontból való megvizsgálásával (minimum a saját és az ellenfél szempontjából) válik kivételes oktatási eszközzé a digitális korba beleszületett gyermekek számára. Egyben a holisztikus, vizuális információkra épülő gondolkodás térnyerésével háttérbeszoruló logikai-elemző gondolkodást is készségszinten képes fejleszteni. Továbbképzési programunk a főbb kérdésköröket komplex módon és gyakorlatorientáltan kezeli.
A témakör elméleti megalapozása során a résztvevők előzetes tudására és tapasztalatára építkezve a sakkjátékot illetően csak az alapvető szabályok megismerésére térünk ki. A komplex és gyakorlatorientált megközelítés feltételezésünk szerint eredményesen járul hozzá a tanfolyamon részt vevő szakemberek szakmai kompetenciájának erősödéséhez. Az egyes témakörökhöz kapcsolódó ellenőrzés tartalmának meghatározása az előadók kompetenciája.

A tanúsítvány megszerzésének együttes feltétele a foglalkozásokon való aktív jelenlét és a záródolgozat megfelelő színvonalon történő elkészítése.

Záródolgozat: a saját intézmény tanulóinak fejlesztési igényeihez igazodó egy óraterv elkészítése a megismert kerettanterv alapján. Eredménytelen vizsga esetén a képzésben részt vevő – a képzést szervezővel egyeztetett időpontban – egy javítóvizsgát tehet.


Megengedett hiányzás: az összóraszám max. 10%-a.

A képzésben résztvevő köteles a képzés időtartamának legalább 90 %-án személyesen részt venni. Amennyiben a képzésben résztvevő a képzés időtartamának 10%-át meghaladó mértékben mulaszt (a képzéstől távol marad), akkor az a Szerződés megszűnését vonja maga után. Ebben az esetben a megkezdett tanfolyam tandíját a képzésben résztvevő elveszti, azt a képzést szervezőtől vissza nem követelheti. A mulasztó résztvevő vizsgára nem bocsátható / a képzés elvégzéséről tanúsítványt nem kaphat. Amennyiben a képzést szervező a képzés időtartamának 20%-át meghaladó mértékben - bármilyen okból - nem nyújtja a Szerződésben meghatározott ütemezés szerint a képzést, akkor az a Szerződés megszűnését vonja maga után. Ebben az esetben a képzésben résztvevőt a már befizetett tanfolyami díj kétszeres összege illeti meg (átalánykártérítés címén). Ha az átalánykártérítésből nem térül meg a résztvevőnek a tandíjat meghaladóan a tankönyvek és vizsgadíjak teljes ellenértéke, akkor a résztvevő jogosult az átalánykártérítésen felül a többlet összegére.

Amennyiben a képzésben résztvevő a Szerződést - a másik fél szerződésszegése miatt - egyoldalúan kívánja megszüntetni, úgy ezt írásban - tértivevényes levélben vagy személyesen átadva - köteles a képzést szervezőnek bejelenteni. Ez esetben a képzésben résztvevő a tanfolyami díj megfizetésére, a képzést szervező a már befizetett tanfolyami díjnak visszatérítésére köteles. A tanfolyami díj visszafizetése szempontjából a képzésben résztvevő írásbeli bejelentésének a képzést szervezőhöz való beérkezési időpontja az irányadó.

Amennyiben a képzést szervező a Szerződést a másik fél szerződésszegése miatt - egyoldalúan kívánja megszüntetni, úgy ezt írásban - tértivevényes levélben vagy személyesen átadva - köteles a résztvevőnek bejelenteni. Ebben az esetben a képzésben résztvevőt a már befizetett tandíj kétszeres összege illeti meg (átalánykártérítés címén). Ha az átalánykártérítésből nem térül meg a résztvevőnek a tandíjat meghaladóan a tankönyvek és vizsgadíjak teljes ellenértéke, akkor a résztvevő jogosult az átalánykártérítésen felül a többlet összegére.


A résztvevők a képzés első napján megkapják a:


A képzésen minden résztvevőnek rendelkeznie kell:

 • a képzés anyagának elsajátításához jegyzetfüzet, íróeszköz

A tanfolyam sikeres elvégzéséről a résztvevők részére tanúsítványt állítunk ki!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyami helyek száma korlátozott, ezért a jelentkezés sorrendjében biztosítjuk a tanfolyami helyeket. A tanfolyamon való részvétel regisztrációhoz kötött.
További információ: sakkpalota@polgarjudit.hu


 • Dr. Szabóné Dancsik Tünde
 • Gubik Barbara
 • Huszti Erika
 • Judák-Vas Anikó
 • Juhászné Fekete Angéla
 • Kőszeginé Marosi Judit
 • Őryné Gombás Csilla
 • Sándor Csilla Judit
 • Sörfőzőné Haskó Ildikó

Részletes időbeosztás


A Tehetségfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz" 30 órás akkreditált képzés az 1. és 2. osztályos képességfejlesztő sakk tantárgy megvalósítására ad részletes elméleti és gyakorlati tanácsokat. A tevékenységközpontú megközelítésű konzultációk során a képzésen résztvevők behatóan tanulmányozhatják a program metodikáját, és jártasságot szerezhetnek a kisiskolások motivált oktatására.

A TOVÁBBKÉPZÉS PROGRAMJA:


1. nap

 • ? 09.30-10.00Köszöntő, ismerkedés, ráhangolás, motiváció - A képzés célja, elvárások meghatározása
 • ? 10.00-10.20Polgár Judit sakk történelem - Polgár Judit Sakk Alapítvány bemutatása
 • ? 10.20-10.40Sakk, mint oktatási eszköz kerettanterv bemutatása - tananyagot lefedő módszer
 • ? 10.40-11.00Laminált tábla készítés
 • ? 11.00-11.15SZÜNET
 • ? 11.15-11.25Bevezetés a sakk tehetségfejlesztő világába - Sakktörténelem, kedvteremtés a sakkjátékhoz
 • ? 11.25-11.40Miben segít a sakk a diákjaimnak? - A sakk összeköt - Mit ad asakk, mint játék? - Sakk szimbolika a művészetben és a populáris kultúrában
 • ? 11.40-12.45Ismerkedés a sakkbábokkal és értékrendszerével - Sakkelmélet (alapok, tábla tájékozódás, bábok) - Tájékozódás a sakktáblán
 • ? 12.45-13.30EBÉDSZÜNET
 • ? 13.30-13.40Sakk az oktatásban nemzetközi törekvések, tapasztalatok, felmérések
 • ? 13.40-13.50Sakkpalota kiadványok
 • ? 13.50-14.15Sakkpalota tankönyv, munkafüzet használata a gyakorlatban - felkészítés a záródolgozatra
 • ? 14.15-15.00 A bábok menetének és ütésmódjának gyakorlása
 • ? 15.00-15.15SZÜNET
 • ? 15.15-15.35Gyakorlatias oktatás - praktikus ismeretek - környezetünk kialakítása, eszközök
 • ? 15.35-15.50Kereszttantárgyak, a sakk tananyag összhangban az általános iskolai tantervvel - Tantárgyi integrálás lehetősége
 • ? 15.50-16.15Sakk - matek, magyar és igény szerint idegen nyelven - matematikai műveletek - Differenciálás alapelvei
 • ? 16.15-16.45A bábok formái és a Sakkpalota fantáziavilág alapján technika órai, kézműves projektek - az 1. osztályos melléklet felhasználásának bemutatása
 • ? 16.45-17.00SZÜNET
 • ? 17.00-17.30Egyéni konzultációs lehetőség

2. nap

 • ? 09.30-10.00Bevezető, ismétlés
 • ? 10.00-10.15Az 1. osztályos tanári kézikönyv bemutatása
 • ? 10.15-10.30Tájékozódás térben, síkban a sakk segítségével - a Sakkpalota életre kel
 • ? 10.30-10.40Kiemelt ismeretek
 • ? 10.40-11.00Memória feladatok
 • ? 11.00-11.15SZÜNET
 • ? 11.15-12.00A játszma kezdete, az alapállás, sakk és matt, sáncolás, védekezési technikák - Egylépéses matt feladványok vetélkedő - Szabályok, sakk szakszavak elsajátítása
 • ? 12.00-12.05Cikcakk dal (videó)
 • ? 12.05-12.15Érdekességek a bábok világából: fantázia és valóság
 • ? 12.15-12.45Első lépések a Sakkpalota gyakorlatban (írás, matematika, magyar, környezetismeret)
 • ? 12.45-13.30EBÉDSZÜNET
 • ? 13.30-13.50Első lépések a Sakkpalota gyakorlatban (írás, matematika, magyar, környezetismeret)
 • ? 13.50-14.10Sakkismeret: döntetlen, patt és megnyitás
 • ? 14.10-14.30Ismeretek, fogalmak, érdekességek a sakkban - Szabályok, sakk szakszavak elsajátítása
 • ? 14.30-15.15Differenciálás szemléletének gyakorlati alkalmazása - Játék a sakkpalotás eszközökkel
 • ? 15.15-15.30SZÜNET
 • ? 15.30-15.45Kereszttantárgyas feladatok a gyakorlatban (matematika, magyar)
 • ? 15.45-16.00Gazdálkodás a Sakkpalotában (1. és 2. osztály)
 • ? 16.00-16.30A bábok formái és a Sakkpalota fantáziavilág alapján technika órai, kézműves projektek - zene és ügyes kezek a Sakkpalotában (2. osztályos melléklet bemutatása)
 • ? 16.30-17.00Tanmenet készítésére történő felkészítés- Önálló feladatmegoldás
 • ? 17.00-17.30Egyéni konzultációs lehetőség

3. nap

 • ? 09.30-10.00Bevezető, ismétlés
 • ? 10.00-10.30Az 1. osztályban megismert eszközök alkalmazása a 2. osztályban
 • ? 10.30-10.40Szorzóvonat
 • ? 10.40-11.00A 2. osztályos Sakkpalota tankönyv, munkafüzet, tanári kézikönyv bemutatása
 • ? 11.00-11.15SZÜNET
 • ? 11.15-12.00Témakörök összefoglalása - 2. osztályos sakkelmélet összefoglalása páros feladatokkal
 • ? 12.00-12.30Sportszerű játék. Egylépéses matt feladványok vetélkedő - egyszerű feldatok, játékok
 • ? 12.30-13.00Mozgásos játékok (testnevelés)
 • ? 13.00-13.45EBÉDSZÜNET
 • ? 13.45-14.00Témakörök összefoglalása - Sakk keresztrejtvény
 • ? 14.00-15.00A továbbképzés záró-dolgozatának előkészítése - Óravázlat készítés módszertana - óravázlatkészítés
 • ? 15.00-15.30Záróvizsga, hallgatói értékelő lapok
 • ? 15.30-16.00Továbbképzés zárása, értékelés, közös fotó
 • ? 16.00-17.00Egyéni konzultációs lehetőségKépzési időpontok és jelentkezés


A következő „A tehetségfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz” 30 órás akkreditált alapképzés időpontja:

2022. június 27-28-29. (hétfő-kedd-szerda)

Helyszín: Polgár Judit Oktatási Központ (1013 Budapest, Lánchíd u. 23.)

A képzésen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A képzés megfelelő számú jelentkezés esetén indul.

Regisztráció itt!
Nagyon fontos, hogy a regisztráláskor használt adatok megegyezzenek a személyi igazolvány adataival! Regisztrációnál (a motivációs levél rubrikában) kérjük jelölje a képzés helyét és időpontját, mert egyszerre több helyszínen is tartunk képzéseket. (pl. Budapest, 2022. 01.27-29.) Ha elakadna a regisztrációnál, ez a videó segíthet:

Ez az oldal sütiket ("cookie") használ, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Oldalaink böngészésével elfogadja ezt.
Részletes információ Értem